obchodní podmínky

společnosti Tomáš Hanzelka, IČ: 87926661,
se sídlem Nám. Sv.Hedviky 1 Opava

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.eyerackets.cz. Upravují vztahy mezi Kupujícím (spotřebitel nebo podnikatel, obchodní partner) a Prodávajícím (Squashtime) v oblasti prodeje zboží.

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. 

3. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 

Eyerackets.cz provozuje: Mgr. Tomáš Hanzelka, 

IČ: 87926661, 

se sídlem Nám. Sv. Hedviky 1 Opava. 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu eyerackets.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi seznámil, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím (přejímka poštovního balíku, osobní převzetí).
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, nebo dodací adresa při dodání spediční službou, nebo jiné místo určené v objednávce, jako např. osobní převzetí. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.
 6. Vyplněním a odesláním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu squashtime.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k případnému zasílání novinek.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na požadovaný bankovní účet.

CENA A PLATBA

 1. Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. 
 2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující.
 3. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. 
 4. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. 
 5. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a balného.
 6. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. 
 7. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30-ti dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. 
 8. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 
 9. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: 

Platba bankovním převodem.

Platba na dobírku.

DODACÍ LHŮTA A PODMÍNKY DODÁNÍ

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. 

Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 21 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. 

Zboží bude zvolenému dopravci předáno dle doby dodání uvedené u zboží. V případě, že je součástí objednávky více různých položek, tak dle nejdelší lhůty dodání. Doba dodání je započítávána ode dne zadání zakázky v řádných pracovních dnech, pokud není uvedeno jinak.

Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 

Zboží bude zvolenému dopravci předáno dle doby dodání uvedené u zboží. V případě, že je součástí objednávky více různých položek, tak dle nejdelší lhůty dodání. Doba dodání je započítávána ode dne zadání zakázky v řádných pracovních dnech. Pokud není uvedeno jinak. Pokud bude objednáno větší množství zboží, které nebude mít prodávající aktuálně skladem, nebo není-li distribuce do uvedené lhůty technicky možná, oznámí toto kupujícímu a dohodnou spolu náhradní termín dodání. Prodávající poté upraví objednávku v systému a tuto skutečnost připíše k objednávce.

Dodání či převzetí zboží je možno těmito formami: 

Službou DPD – zasílano běžným způsobem při platbě předem, fakturou

Osobní odběr – při platbě fakturou

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

V případě objednávky zboží v hodnotě nad 1200,- Kč nese náklady na dopravu a platbu Prodávající. 

Poštové není fakturováno v případě výměny zboží v rámci reklamačního řízení v případě uznané reklamace.

UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 2. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. 
 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 4. Provozovatel nevrací finanční prostředky za jakkoliv modifikované části výrobků.

JINÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží neodebere a platbu neprovede.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.
 3. Veškeré texty uvedené na stránkách mají pouze informativní charakter.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost v případě, kdy zákazník zboží použije v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jeho použitím někomu způsobí škodu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků, či lhůt uvedených na fakturách nebo dodacích listech.

2. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: 

v případě vady odstranitelné: 

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady 

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné 

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu 

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy 

v případě vady neodstranitelné: 

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat 

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci: 

c.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy 

Reklamovaný výrobek nebo jeho reklamovaná část musí být kompletní nejlépe v původním obalu, případně jinak vhodně zabalen. Součástí musí být konkrétní popis závady. Doporučujeme také přiložit záruční list nebo doklad o koupit (Kopie je dostačující). Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího na adrese:

Tomáš Hanzelka

Petra Křičky 13

Ostrava 702 00

Před odeslání reklamace nás, prosím, kontaktuje s oznámením reklamace (emailem, telefonicky). Zpětné dopravení opraveného výrobku hradí Prodávající.

Prodávající se zavazuje provést vyřízení reklamace nejpozději do třiceti dnů ode dne převzetí reklamovaného výrobku.

3. Reklamace se nevztahují na případy: 

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof 

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve, bezprostředně při jeho převzetí, to znamená při dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel při převzetí věci svým podpisem přepravního listu mimo jiné potvrzuje vnější bezvadnost zásilky. S ohledem na podepsaný přepravní list bude následně případná reklamace vnějšího stavu zásilky vyřízena.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

 

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 5 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v sounáležitosti se zákonem – nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR). Správcem osobním údajů je Squashtime.cz

2. Kupující si je vědom svých práv o ochraně osobních údajů a souhlasí s jejich zpracováním. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta, realizaci a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a marketingové účely prodávajícího. Jedná se o zpracováni těchto osobních údajů: Jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, fakturační údaje, telefonní a emailový kontakt kupujícího. Nezvolí-li kupující jinak, souhlasí také se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje budeme uchovávat po nezbytně nutnou dobu, maximálně však 10 let, kdy informace používáme pro náš provoz nebo informace uchováváme ve lhůtách stanovených zákony a předpisy. Adresáti našeho newsletteru jsou evidováni a jejich osobní údaje ukládány po dobu, dokud se neodhlásí z odběru informací o našich službách. eyerackets.cz nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci či třetím stranám vyjma dat a údajů bez kterých bychom nebyli schopni poskytovat naše služby, nebo pokud je to vyžadováno zákony a předpisy. Za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) máte právo požadovat od squashtime.cz přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, nebo výmaz svých osobních údajů, případně omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.

3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu správné a pravdivé informace o svých osobních údajích a potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.

 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 24. 5. 2018. Pro obě smluvní strany jsou závazné v aktuálním znění.

V Ostravě dne 24. 5. 2018

Mgr. Tomáš Hanzelka