Support your game

Reklamace

  1. Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků, či lhůt uvedených na fakturách nebo dodacích listech.

  2. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

c.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

  1. Reklamovaný výrobek nebo jeho reklamovaná část musí být kompletní nejlépe v původním obalu, případně jinak vhodně zabalen. Součástí musí být konkrétní popis závady. Doporučujeme také přiložit záruční list nebo doklad o koupit (dopie je dostačující). Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího na adrese:

Tomáš Hanzelka

Petra Křičky 13

Ostrava 70200

Před odeslání reklamace nás, prosím, kontaktuje s oznámením reklamace (emailem, telefonicky). Zpětné dopravení opraveného výrobku hradí Prodávající.

  1. Prodávající se zavazuje provést vyřízení reklamace nejpozději do třiceti dnů ode dne převzetí reklamovaného výrobku.

  1. Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof

  1. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve, bezprostředně při jeho převzetí, to znamená při dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel při převzetí věci svým podpisem přepravního listu mimo jiné potvrzuje vnější bezvadnost zásilky. S ohledem na podepsaný přepravní list bude následně případná reklamace vnějšího stavu zásilky vyřízena.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.